Wouter Marchand

W

Dr. Wouter Marchand is als onderzoeker en projectleider verbonden aan het Fries Sociaal Planbureau. Dat bureau wil door het verzamelen, creëren en verspreiden van kennis de beleids- en bestuurskracht in de provincie en Noord-Nederland versterken. Wouter is inhoudsdeskundige op het gebied van Brede Welvaart, een beyond-GDP concept dat een bredere maatstaf voor regionale ontwikkeling en menselijk welzijn voorstaat dan economische indicatoren alleen. Daarover stelt hij periodieke rapportages op voor de provincie en gemeenten in Friesland. Daarnaast ontwikkelde hij een leergang voor bestuurders en beleidsmakers van gemeenten, waterschap en provincie over het toepassen van brede welvaart als denkkader in alle fases van de beleidscyclus.

Wouter omschrijft zich als een kritische propagandist van brede welvaart, omdat het concept gemakkelijk gekaapt kan worden als excuus om alles bij het oude te laten. Pas als brede welvaart voor toekomstige generaties en van mensen elders in de wereld een volwaardige plaats krijgen in Nederlandse beleidsafwegingen, beantwoordt het instrument aan zijn belofte.

Wouter heeft veel ervaring met het monitoren en (lerend) evalueren van projecten en programma’s en het formuleren van impactindicatoren die uitgaan van brede maatschappelijke impact.

Wouter is actief als bestuurslid in een energiecoöperatie in zijn woonwijk. Daarnaast is hij lid van de denktank Postgroei Nederland en werkte vanuit die rol mee aan het het boek Er is leven na de groei.

Hieronder staat een selectie van de publicaties en projecten van Wouter.

Wouter Marchand

Publicaties

(Selectie)

 • Marchand, W.J., K. Commijs, M.J. Holkema, H.J. Rouwendal (2022). Balans van economische veerkracht van Fryslân. Leeuwarden: Fries Sociaal Planbureau.
 • Marchand, W.J., A. Bickel (2022). Tweede Regionale Monitor Brede Welvaart: Noordoost Fryslân. Leeuwarden: Fries Sociaal Planbureau.
 • Marchand, W.J., A. Bickel (2021). Regionale Monitor Brede Welvaart: Noordoost Fryslân. Leeuwarden: Fries Sociaal Planbureau
 • Marchand, W.J., S. Troost (15-12-2020). Routekaart naar Friese veerkracht. Friesch Dagblad.
 • Molema, M.M., Holkema, M.J., Marchand, W.J. (2020). Brede welvaart in Fryslân. Leeuwarden: Fries Sociaal Planbureau.
 • Marchand, W.J. (2016). Students from all layers of society. Study grants, parents and the education of their children, 1815-2015. Historical Life Course Studies 3 (2016).

Interviews

(Selectie)

 • Zonderop, Y. (2022). Groeiende twijfel: de Friese paradox. ‘Je hoeft hier niet vanaf je zestiende rendabel te zijn’.  De Groene Amsterdammer 22.
 • Klein, Th. (5-4-2022). Draagt een flitsbezorger veel bij aan brede welvaart? Bedrijven, opleidingen en overheden moeten samen nadenken waar de komende jaren in Fryslân behoefte aan is. Friesch Dagblad.

Projecten

(Selectie)

 • Lerende evaluatie en monitoring van de Regiodeal Noordoost Fryslân en Holwerd aan Zee (2020-2025). In dit project wordt het programma dat de regio Noordoost Fryslân uitvoert met het geld van de Regiodeal gemonitord, volgens de principes van de lerende evaluatie
 • Morgen werkt het anders, de toekomst van de arbeidsmarkt (2021). Via een dataplatform (DataFryslân) scenario’s gemaakt voor de arbeidsmarkt, die door vergrijzing en economische transities onder druk staat
 • Kennis- en LeerProgramma Nationaal Netwerk Brede Welvaart (2022-2024). Met regioplanbureaus van Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zetten we een lerend netwerk op dat de programma’s van de verschillende Regiodeals volgt. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van BiZa, LNV, EKZ en IenW.
 • Naar een brede kijk op ontwikkeling (2020-2025). Programma van samenhangende projecten die het wat, waarom en hoe van brede welvaart exploreert en verspreidt.

Recente berichten

Nu al een achtste druk!